Projekt: Dobre innowacje

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych poprzez wyszukanie potencjalnych innowatorów społecznych, dotarcie do nich oraz zachęcenie do udziału. Projekt umożliwia udzielenie wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, technicznego i finansowego w formie grantu na rozwój innowacji społecznych dla 40 podmiotów i osób z różnych sektorów, a następnie włączenie 4 rozwiązań do polityk publicznych.

Projekt zakłada utworzenie 5 Inkubatorów innowacji społecznych w 5 makroregionach Polski, które będą lokalnymi ekosystemami sprzyjającymi rozwojowi innowacji oraz stworzenie portalu internetowego.

W ramach cyklu inkubacyjnego, w Inkubatorach, wsparciem merytorycznym i organizacyjno-technicznym na różnych etapach (od opracowania i rozwijania pomysłów do opracowania produktu finalnego) objętych zostanie 120 zespołów, które złożą swoje wstępne pomysły na innowację społeczną, z czego 40 otrzyma grant na przetestowanie pomysłu.

Efektem pracy nad pomysłem oraz działań zrealizowanych w ramach grantu, będzie innowacyjne modelowe rozwiązanie, gotowe do zastosowania przez inne podmioty. 4 innowacje o największym potencjale do zastosowania na szeroką skalę zostaną opracowane w wersji finalnej i upowszechnione oraz promowane.

W wyniku i na podstawie przeprowadzonego pilotażu opracowany, upowszechniony i wypromowany zostanie model inkubacji innowacji społecznych.

Wartość projektu: 3 712 775,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 500 775,55 PLN

Program Dobre innowacje jest realizowany w ramach projektu Polska dostępna - dostępność do zaprojektowania, który jest finansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Liderem projektu jest:
SWIG DELTA PARTNER
ul. Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn
www.deltapartner.org.pl

Partnerem jest: 
Zamek Cieszyn
ul. Zamkowa 3 ABC
43-400 Cieszyn
www.zamekcieszyn.pl

dobreinnowacje.pl/innowacje  


Dobre innowacje
dobreinnowacje.pl

Kontakt do koordynatorki projektu:
iga@deltapartner.org.pl

Inkubatory Innowacji:

Katowice
: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
ul. Raciborska 50, 40-074 Katowice
Andrzej Klisz, tel. 572 515 296
katowice@dobreinnowacje.pl

Warszawa: Ecorys Polska Sp. z o.o.,
Solec 38, 00-394 Warszawa
Piotr Wosik, tel. 880 525 176
warszawa@dobreinnowacje.pl

Kielce: Instytut Dizajnu Kielce,
Wzgórze Zamkowe, ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce
Katarzyna Zapała, tel. 509 073 853
kielce@dobreinnowacje.pl

Olsztyn: 40 NET Sp. z o. o.,
ul. Towarowa 9, 10-416 Olsztyn (biurowiec Agroma)
Anna Kachel, tel. 884 075 268
olsztyn@dobreinnowacje.pl

Cieszyn: Zamek Cieszyn,
ul. Zamkowa 3 abc, 43-400 Cieszyn
Małgorzata Jarema,
tel. 537 230 993
cieszyn@dobreinnowacje.pl