Deklaracja dostępności Muzeum drukarstwa
 
Deklaracja dostępności Muzeum Drukarstwa
 
Rozdział I.
Dostępność cyfrowa  
 
1) Dostępność cyfrowa strony internetowej www.muzeumdrukarstwa.pl
 
Zamek Cieszyn zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Muzeum Drukarstwa zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Strona internetowa Muzeum została opublikowana w 2011 roku. Od tej pory nie była modyfikowana.  W związku z tym, że strona ta powstała w czasach kiedy Muzeum nie było zarządzane przez Zamek Cieszyn Pracownicy Muzeum i Zamku pracują aktualnie nad stworzeniem całkowicie nowej strony internetowej, która będzie dostępna.
Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:
 • publikowane filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • pliki nie są dostępne cyfrowo (dokumenty są zapisane w wersji nie odczytywanej przez programy dla osób niewidzących), prezentowane treści i zdjęcia nie posiadają audio deskrypcji,
 • brakuje odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brakuje opcji strony w odpowiednim kontraście,
 • ramka zaznaczania (focus) nie wszędzie jest widoczna, 
 • strona nie jest responsywna,
 • filmy publikowane za pośrednictwem strony zostały zamieszczone przed wejściem   w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Deklarację sporządzono 17 października 2023 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez koordynatorów dostępności.
 
Informujemy że:
1) Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.
2) Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej i wskazanie o jakie elementy strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
3) Zamek Cieszyn i Muzeum Drukarstwa  dołożą wszelkich starań, aby zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy niezwłocznie o możliwym terminie realizacji, który musi nastąpić do 2 miesięcy od dnia wystąpienia z żądaniem.
4) Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zamek Cieszyn i Muzeum  mogą zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
5) W przypadku, gdy Muzeum i/lub Zamek Cieszyn  odmówią realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl
 
Rozdział II.
Dostępność architektoniczna
Muzeum Drukarstwa  jest zarządzane przez Zamek Cieszyn.  
Siedziba Muzeum znajduje się w Cieszynie przy ulicy Głębokiej 50. W wyremontowanej, historycznej kamienicy, do której  dobudowano nowe, dodatkowe skrzydło.
Do Muzeum prowadzą dwa wejścia w tym:
 • wejście główne od ulicy Głębokiej – do wejścia prowadzą 4 schody, wejście jest niedostępne dla osób poruszających się na wózkach. Przed wejściem znajduje się nachylony, granitowy wolny od barier chodnik.
 • wejście od ulicy Stromej – gdzie znajduje się ogrodzone płotem, wybrukowane podwórko, na którym jest zlokalizowane jedno miejsce postojowe dedykowane osobom ze specjalnymi potrzebami. Stanowisko parkingowe może być wykorzystane po uprzednim telefonicznym lub mailowym poinformowaniu pracowników Muzeum.
Do parkingu prowadzi, stromy, wybrukowany podjazd (od ul. Zamkowej). Zimą ulica Stroma bywa nieodśnieżana. Wejście do budynku stanowią szerokie, przeszklone drzwi. Osobom poruszającym się na wózkach rekomendujemy wejście od strony ulicy Stromej.
Wnętrze budynku Muzeum Drukarstwa jest częściowo dostępne:
 1. Na parterze znajduje się punkt informacyjny, kasa biletowa, galeria czasowych wystaw oraz ekspozycja stała Muzeum, szatnia, toalety (jedna przystosowana dla osób ze specjalnymi potrzebami), winda wewnętrzna. Z galerii wystaw czasowych do sal ekspozycji stałej prowadzą dwa stopnie. Pozostała przestrzeń jest bezprogowa. Osobom poruszającym się na wózkach rekomendujemy wejście do budynku od ul. Stromej.
 2. Na piętrze muzeum znajdują się: galeria wystaw czasowych i przestrzenie warsztatowe, toalety, jedna dostępna dla osób ze specjalnymi potrzebami. Z poziomu parteru na piętro prowadzą kręte, betonowe schody oraz winda. Wejścia do poszczególnych pomieszczeń są wolne od barier i progów.   

Rozdział III
Dostępność informacyjno-komunikacyjna
 1. Muzeum nie posiada systemu informacji. Zamek Cieszyn przygotowuje się do sporządzenia jednolitego systemu dla wszystkich, administrowanych przez siebie, budynków, w tym Muzeum Drukarstwa. Planuje się, że powstanie w 2024 roku.  
 2. Muzeum nie posiada własnej pętli indukcyjnej, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby istnieje możliwość wykorzystania pętli znajdującej się w Informacji Turystycznej Zamku Cieszyn.
 3. Osoby, które potrzebują  tłumaczenia na język migowy prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z koordynatorem dostępności lub pracownikiem muzeum z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 4. Możliwość dojazdu do Muzeum:
 5. najbliższy bezpłatny parking znajduje się na ul. Dojazdowej, jest on oddalony od muzeum o około 300 metrów; na parkingu jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością;
 6. Muzeum posiada 1 miejsce parkingowe zlokalizowane na dziedzińcu Muzeum przy  ul. Stromej;
 7. przy ulicy Michejdy, w odległości około 200 metrów od Muzeum, mieści się przystanek komunikacji miejskiej;
 8. dworzec kolejowy oraz autobusowy węzeł przesiadkowy znajdują się w odległości około 1 kilometra od Muzeum; trasę można przemierzyć w 15-20 min spacerem wzdłuż ul. Czarny Chodnik i  Zamkowej, lub przez Rynek i ul. Głęboką;
 9. ulica Głęboka, z uwagi na pagórkowy charakter miasta jest o dużym nachyleniu; chodniki są  pokryte płytami granitowymi.

Rozdział IV
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
W przypadku problemów z dostępnością  prosimy o kontakt:
 • bezpośrednio z Muzeum Drukarstwa tel. +48 508 200 248, adres e-mail: drukarstwo@zamekcieszyn.pl
 • lub z koordynatorami dostępności Zamku Cieszyn:
Wiolettą Beczek – pod adresem e-mail: wbeczek@zamekcieszyn.pl
Joanną Malorny – pod adresem e-mail:  jmalorny@zamekcieszyn.pl.
 
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 33 851 08 21. 
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na powyższe adresy e-mail lub adres ogólny info@zamekcieszyn.pl.