Deklaracja dostępności Zamku Cieszyn
Deklaracja dostępności Zamku Cieszyn
 
Rozdział I.
Dostępność cyfrowa  
1)  Dostępność cyfrowa strony internetowej www.zamekcieszyn.pl 
Zamek Cieszyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej Zamku Cieszyn zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data publikacji strony internetowej to 23 stycznia 2012 roku – od tej pory nie było znaczącej modyfikacji strony.  Pracownicy Zamku Cieszyn aktualnie pracują nad modernizacją strony internetowej, by była bardziej dostępna.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
 • część filmów nie posiada napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo (dokumenty są zapisane w wersji nie odczytywanej przez programy dla osób niewidzących), prezentowane treści i zdjęcia nie posiadają audiodeskrypcji,
 • brakuje odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brakuje opcji strony w odpowiednim kontraście,
 • ramka zaznaczania(focus) nie wszędzie jest widoczna, 
 • strona nie jest nieresponsywna,
Wyłączenia: część filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
2)  Dostępność cyfrowa strony www.graduationprojects.eu 
Zamek Cieszyn zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej przeglądu Graduation Projects zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data publikacji strony internetowej to 23 stycznia 2012 roku – od tej pory nie było znaczącej modyfikacji strony.  Pracownicy Zamku Cieszyn aktualnie pracują nad modernizacją strony internetowej, by była bardziej dostępna.
 
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
 • część filmów nie posiada napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo (dokumenty są zapisane w wersji nie odczytywanej przez programy dla osób niewidzących),
 • prezentowane treści i zdjęcia nie posiadają audiodeskrypcji,
 • brakuje odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brakuje opcji strony w odpowiednim kontraście,
 • ramka zaznaczania(focus) nie wszędzie jest widoczna, 
 • strona nie jest nieresponsywna,
 
Wyłączenia:
część filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono 23 marca 2020 roku i zaktualizowano 11 października 2023 roku  na podstawie samooceny przeprowadzonej przez koordynatorów dostępności.
 
1)      Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej i wskazanie o jakie elementy strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
2) Zamek Cieszyn dołoży wszelkich starań, aby zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy niezwłocznie o możliwym terminie realizacji, który musi nastąpić do 2 miesięcy od dnia wystąpienia z żądaniem.
3) Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zamek Cieszyn może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
4) W przypadku, gdy Zamek Cieszyn odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl 
 
Rozdział II.
Dostępność architektoniczna
Zamek Cieszyn jest zlokalizowany na Wzgórzu Zamkowym. Obejmuje zarówno historyczne budynki i zabytki oraz nowy budynek tzw. Oranżerii.
Na Wzgórze Zamkowe prowadzą dwa wejścia: wejście główne od ulicy Głębokiej oraz wejście od parkingu na ulicy Dojazdowej. Dostęp jest utrudniony z uwagi na charakter miejsca, różnice poziomów, nawierzchnie z kostki brukowej oraz trawniki.
Od ulicy Głębokiej  na Wzgórze prowadzi brukowany, stromy podjazd. Osobom na wózkach rekomendujemy wejście od strony ulicy Dojazdowej (od parkingu), gdzie zlokalizowana jest winda zewnętrzna.
Budynki, w których działa Zamek Cieszyn są  dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Przed wszystkie budynki można dojechać samochodem specjalnie oznakowanym. Do wszystkich budynków administrowanych przez Zamek Cieszyn można wejść z psem asystującym.
 1. Budynek A (tzw. Oranżeria) – posiada dwa bezprogowe wejścia, windę wewnętrzną, toaletę dla osób niepełnosprawnych.
 2.  Budynek B (Pałac Myśliwski) – sala konferencyjna oraz przestrzeń wystawowa w  Basteji na parterze są dostępne bez ograniczeń. W budynku znajduje się wygodny podjazd prowadzący do sali konferencyjnej oraz toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Główna sala wystawowa znajduje się na pierwszym piętrze, istnieje możliwość skorzystania z windy znajdującej się w sąsiednim budynku (pomoc: w Informacji Turystycznej +48 33 8510 821 wew. 14).
 3. Budynek C (administracyjny) – znajdujące się na parterze: Punkt Informacji Turystycznej i sklep są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Mieszcząca się na piętrze administracja Zamku Cieszyn nie jest dostępna dla osób się  na wózkach –  istnieje możliwość zejścia pracownika administracji do Punktu Informacji Turystycznej.
 4. Zabytki
 5. najważniejsze zabytki: Wieża Piastowska i Rotunda św. Mikołaja i św. Wacława są zlokalizowane w parku na terenie Wzgórza Zamkowego. Są one niedostępne dla osób poruszających się na wózkach i trudno dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 6. wstęp do zabytków: Wieży Piastowskiej i Rotundy jest biletowany. Kasa znajduje się w Wieży Piastowskiej, która jest trudno dostępna dla osób starszych, z niepełnosprawnością ruchową, niewidomych i słabowidzących.
 7. Wieża Piastowska posiada jedno wejście. Na taras widokowy na jej szczycie prowadzi ponad 100 kamiennych i drewnianych schodów. Z uwagi na wąskie przejścia może to stanowić barierę dla osób o ograniczeniach możliwości poznawczych, lękiem przestrzeni i spektrum autyzmu. 
 8. Rotunda posiada jedno wejście, do którego  prowadzą strome schody,
 9. do Wieży Ostatecznej Obrony prowadzą kamienne schody.
Rozdział III
Dostępność infomacyjno-komunikacyjna
 1. Na Wzgórzu Zamkowym funkcjonuje jednolity system informacji, który powstał w 2010 roku i nie jest dostosowany do osób ze specjalnymi potrzebami.
 2. W Punkcie Informacji Turystycznej – na parterze budynku C – można wypożyczyć audiobooki z informacją o Wzgórzu Zamkowym.
 3. W punkcie Informacji Turystycznej znajduje się przenośna pętla indukcyjna.
 4. Osoby, które potrzebują  tłumaczenia na język migowy prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z koordynatorem dostępności z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 5. Możliwość dojazdu do Wzgórza Zamkowego:
 6. na ul. Dojazdowej jest zlokalizowany parking dla samochodów osobowych oraz autobusów, skąd windą można dostać się na teren Wzgórza. Na parkingu są dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 7. przy ulicy Michejdy mieści się przystanek komunikacji miejskiej,
 8. dworzec kolejowy oraz autobusowy węzeł przesiadkowy znajdują się w odległości około 1 kilometra od Wzgórza Zamkowego. Trasę można przemierzyć w 15-20 min spacerem wzdłuż ul. Czarny Chodnik.
Rozdział III
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
W przypadku problemów z dostępnością  prosimy o kontakt.
Osobami do kontaktu są:
Wioletta Beczek – koordynator ds. dostępności, wbeczek@zamekcieszyn.pl
Joanna Malorny – koordynator ds. dostępności,  jmalorny@zamekcieszyn.pl
 
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 33 8510 821.  Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na powyższe adresy e-mail lub info@zamekcieszyn.pl: