Śląski Klaster Dizajnu - nowa regionalna koncentracja branż kreatywnych
Projekt zakładający, że ogniwem łączącym różne dyscypliny wiedzy i gospodarki może być dizajn.

Podstawą funkcjonowania klastrów jest założenie, że nawet firmy, które na co dzień walczą o ten sam rynek, mogą współdziałać. Szczególnie, gdy założone cele łatwiej jest osiągnąć współpracując, niż konkurując. Projekt zakładał, że ogniwem łączącym różne dyscypliny wiedzy i gospodarki może być dizajn, a Śląski Klaster Dizajnu stanie się pomostem ułatwiającym współpracę. Dwa strategiczne cele Klastra to: wspieranie powstawania nowych innowacyjnych  produktów i firm oraz rozwój współpracy partnerskiej na rzecz innowacji. 

Numer projektu: RPSL.01.03.00-00-017/10-04 Działanie: RPO1.3 Transfer Technologii i Innowacji
Czas realizacji: 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2013r,
Budżet całkowity: 315 566,44 zł, dofinansowanie z RPO WSL: 263 526, 44 zł
Źródła finansowania:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (85%), wkład własny Zamku - (15%)
Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 


Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Wioletta Beczek
wbeczek@zamekcieszyn.pl

Anna Kaleta
akaleta@zamekcieszyn.pl