Konkurs na wynajem pomieszczeń
Zamek Cieszyn wydzierżawi pomieszczenia w budynku podziemnym przy moście Przyjaźni w Cieszynie.
Dyrektor Zamku Cieszyn zaprasza do składania ofert na dzierżawę pomieszczeń budynku  podziemnego (powierzchnia użytkowa 76,53  m2), usytuowanych pod nawierzchnią placu położonego przy moście Przyjaźni w Cieszynie (dz. 1/1, obr. 43).

Osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu mogą składać oferty do dnia 16 kwietnia 2012r.  do godz. 11.30 w sekretariacie  Zamku Cieszyn ul. Zamkowa 3c (budynek administracyjny na Wzgórzu Zamkowym), w zamkniętej kopercie z adnotacją: "Najem pomieszczeń – Granica – część podziemna". 

Oferta musi zawierać:
- proponowaną stawkę opłat czynszu netto,
- krótki opis planowanego charakteru lokalu (preferowane będą działania związane z celami statutowymi Zamku Cieszyn),
- zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz Gminy Cieszyn, Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

Otwarcie kopert nastąpi w dniu 16 kwietnia 2012r. o godz. 12.00 w siedzibie  Zamku  Cieszyn w budynku administracyjnym na Ip.

Oferty będą oceniane wg kryterium zaproponowanej stawki czynszu najmu oraz charakteru planowanej działalności. Maksymalna ilość punktów – 10, w tym za kryterium ceny – 5, charakter działalności – 5). 


Szczegółowych informacji udziela Krzysztof Dorda tel. 33 8510821 w. 13. 


Zamek Cieszyn zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Równocześnie informujemy, że w przypadku dzierżawy dłużej niż trzy lata istnieje konieczność uzyskania zgody Rady Miasta.