Human Cities. Challenging the City Scale Cieszyn

Zamek Cieszyn odwiedzą partnerzy europejskiego projektu, który poprzez interwencje w przestrzeni miast czyni je bardziej przyjaznymi dla mieszkańców. 

Leżący na polsko-czeskim pograniczu Cieszyn to najmniejsze miasto na mapie Human Cities. Ekipa Zamku Cieszyn wraz z lokalnymi partnerami  pracuje nad eksperymentalnym procesem związanym z transportem publicznym.  Nasze doświadczenia pokazały, że nawet tak oczywista usługa, jak komunikacja w małym mieście jest polem nieustannych konfliktów: pieszych z kierowcami, rowerzystów z samochodami, potrzeb mieszkańców z potrzebami przewoźników, prawa do parkingu z prawem do ciszy i zieleni itd.

Stąd też hasło "konflikt" pojawia się jako temat przewodni spotkania partnerów HC w Cieszynie oraz symbolicznych zamkowych urodzin. Nie bez przyczyny. Czy chcemy, czy nie chcemy, miasto jest przestrzenią konfliktów. Do ich rozwiązywania potrzebny jest dialog. Z dialogu może zrodzić się partycypacja, wspólne działanie, które konfliktom może zapobiec, lub przynajmniej je osłabi. 

Challenging the City Scale in Cieszyn 
Human Citizens wezmą udział w warsztatach, panelu dyskusyjnym i spotkaniach - w dużej części otwartych dla publiczności. Chcemy wykorzystać doświadczenia i wiedzę partnerów, by wypracować pomysły, które pomogą poprawić jakość komunikacji w mieście. Czy otwarcie nowego dworca w Cieszynie okaże się wystarczającą zachętą dla mieszkańców, by wsiąść do pociągu i autobusu?  Czy można inaczej ograniczyć ilość samochodów w mieście i realnie poprawić jakość życia? Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy ekspertów z różnych dziedzin, ale cel jest jeden - pokazać narzędzia, które rozwiązują problemy. 

Od powstania w Cieszynie centrum designu, czyli już od 13 lat,  Zamek Cieszyn organizuje na początku roku symboliczne Urodziny. To okazja do spotkań, podsumowań, dzielenia się doświadczeniami i pomysłami - w coraz bardziej skomplikowanym świecie. Nie może w tych dniach zabraknąć kolejnych roczników młodych projektantów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, których najciekawsze dyplomy corocznie prezentowane są w Cieszynie. 

Human Cities. Challenging the City Scale
Cieszyn, 25-27.01.2018 Located on the Polish-Czech border, Cieszyn is the smallest town on the Human Cities map. The Castle Cieszyn team together with local partners are working on an experimental process related to public transport. Our experience has shown that even such an obvious service as communication in a small town is a field of constant conflicts: between pedestrians and drivers, cyclists and cars, residents' needs and the needs of carriers, the right to parking space and the right to peace and greenery etc.

Therefore, the word conflict appears as the main theme of the meeting of HC Partners in Cieszyn and the symbolic Castle Anniversaries. Not without a reason. Whether we like it or not, the city is a area of conflicts. To solve it takes dialogue. The dialogue may result in participation ­– a joint action that can prevent conflicts, or at least alleviate them.

Challenging the City Scale in Cieszyn 
Human Citizens will take part in workshops, discussion panels and meetings - mostly open to the public. We want to use the experience and knowledge of our partners to develop ideas that will help improve the quality of communication in the city. Will the opening of a new station in Cieszyn prove to be a sufficient incentive for residents to get on trains and buses? Is it possible to limit the number of cars in the city and realistically improve the quality of life? We have invited experts from various fields to participate in the event, but there is one goal - to demonstrate tools that solve problems. 

Since the foundation of the design centre in Cieszyn, that is for the past 13 years, Castle Cieszyn has organized its symbolic Birthday at the beginning of the year. It is an opportunity to meet, summarize and share experiences and ideas - in an increasingly complex world. Young designers from Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary, whose most interesting diplomas are presented annually in Cieszyn must not overlook this event. 


Human Cities. Challenging the City Scale
Cieszyn, 25-27.01.2018