Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej zamekcieszyn.plZamek Cieszyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do zamekcieszyn.pl.  • Data publikacji strony internetowej: 2012-01-12.

  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-01-12.Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.


- część filmów nie posiada napisów dla osób niesłyszących,.

- część plików nie jest dostępna cyfrowo (dokumenty są zapisane w wersji nie odczytywanej przez programy dla osób niewidzących),.

- prezentowane treści i zdjęcia nie posiadają audiodeskrypcji,.

- brakuje odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,.

- brakuje opcji strony w odpowiednim kontraście,.

- ramka zaznaczania(focus) nie wszędzie jest widoczna,.

- strona nie jest responsywna,.

- nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury,.

- brak ostrzeżenia przed otwarciem nowej strony.

- występują migające lub poruszające się elementy, których nie da się zatrzymać,.

- niektóre elementy graficzne nie mają poszerzonego opisu,.

- nie wszędzie widać który element jest aktywny przy nawigacji klawiaturą.

- na stronie występują informacje przekazywane jedynie za pomocą koloru, pozycji lub kształtu.

- brak podpowiedzi jak poprawić błędnie wpisane dane formularza,.

- niepełne informacje o dokumentach do pobrania, brak rozmiaru, języka oraz częściowo formatu pliku.

- występują migające lub poruszające się elementy,.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30.


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.Informacje zwrotne i dane kontaktoweW przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wioletta Beczek, wbeczek@zamekcieszyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 338510821. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Strona internetowa Rzecznika Praw ObywatelskichDostępność architektoniczna


Zamek Cieszyn jest zlokalizowany na Wzgórzu Zamkowym. Obejmuje zarówno historyczne budynki i zabytki oraz nowy budynek tzw. Oranżerii.
Na Wzgórze Zamkowe prowadzą dwa wejścia: wejście główne od ulicy Głębokiej oraz wejście od parkingu na ulicy Dojazdowej. Dostęp jest utrudniony z uwagi na charakter miejsca, różnice poziomów, nawierzchnie z kostki brukowej oraz trawniki.
Od ulicy Głębokiej na Wzgórze prowadzi brukowany, stromy podjazd. Osobom na wózkach rekomendujemy wejście od strony ulicy Dojazdowej (od parkingu), gdzie zlokalizowana jest winda zewnętrzna.
Budynki, w których działa Zamek Cieszyn są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Przed wszystkie budynki można dojechać samochodem specjalnie oznakowanym. Do wszystkich budynków administrowanych przez Zamek Cieszyn można wejść z psem asystującym.
1. Budynek A (tzw. Oranżeria) – posiada dwa bezprogowe wejścia, windę wewnętrzną, toaletę dla osób niepełnosprawnych.
2. Budynek B (Pałac Myśliwski) – sala konferencyjna oraz przestrzeń wystawowa w Basteji na parterze są dostępne bez ograniczeń. W budynku znajduje się wygodny podjazd prowadzący do sali konferencyjnej oraz toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Główna sala wystawowa znajduje się na pierwszym piętrze, istnieje możliwość skorzystania z windy znajdującej się w sąsiednim budynku (pomoc: w Informacji Turystycznej +48 33 8510 821 wew. 14).
3. Budynek C (administracyjny) – znajdujące się na parterze: Punkt Informacji Turystycznej i sklep są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Mieszcząca się na piętrze administracja Zamku Cieszyn nie jest dostępna dla osób się na wózkach – istnieje możliwość zejścia pracownika administracji do Punktu Informacji Turystycznej.
4.Zabytki
a) najważniejsze zabytki: Wieża Piastowska i Rotunda św. Mikołaja i św. Wacława są zlokalizowane w parku na terenie Wzgórza Zamkowego. Są one niedostępne dla osób poruszających się na wózkach i trudno dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
b) wstęp do zabytków: Wieży Piastowskiej i Rotundy jest biletowany. Kasa znajduje się w Wieży Piastowskiej, która jest trudno dostępna dla osób starszych, z niepełnosprawnością ruchową, niewidomych i słabowidzących,
c) Wieża Piastowska posiada jedno wejście. Na taras widokowy na jej szczycie prowadzi ponad 100 kamiennych i drewnianych schodów. Z uwagi na wąskie przejścia może to stanowić barierę dla osób o ograniczeniach możliwości poznawczych, lękiem przestrzeni i spektrum autyzmu,
d) Rotunda posiada jedno wejście, do którego prowadzą strome schody,
e) do Wieży Ostatecznej Obrony prowadzą kamienne schody.

Dostępność infomacyjno-komunikacyjna
1. Na Wzgórzu Zamkowym funkcjonuje jednolity system informacji, który powstał w 2010 roku i nie jest dostosowany do osób ze specjalnymi potrzebami.
2. W Punkcie Informacji Turystycznej – na parterze budynku C – można wypożyczyć audiobooki z informacją o Wzgórzu Zamkowym.
3. Punkt Informacji Turystycznej, wystawy, kasa biletowa nie są wyposażone w pętlę indukcyjną.
4. Osoby, które potrzebują tłumaczenia na język migowy prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z koordynatorem dostępności z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
5. Możliwość dojazdu do Wzgórza Zamkowego:
- na ul. Dojazdowej jest zlokalizowany parking dla samochodów osobowych oraz autobusów, skąd windą można dostać się na teren Wzgórza. Na parkingu są dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
- przy ulicy Michejdy mieści się przystanek komunikacji miejskiej,
- dworzec kolejowy oraz autobusowy węzeł przesiadkowy znajdują się w odległości około 1 kilometra od Wzgórza Zamkowego. Trasę można przemierzyć w 15-20 min spacerem wzdłuż ul. Czarny Chodnik.