Burmistrz Miasta Cieszyna oraz Marszałek Województwa Śląskiego ogłaszają konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zamku Cieszyn

I Nazwa i adres instytucji kultury: Zamek Cieszyn, 43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3 a,b,c.

II Stanowisko, wymiar czasu pracy oraz forma zatrudnienia:
Dyrektor instytucji kultury, pełny etat, powołanie na czas określony – 5 lat

III Zakres podstawowych zadań jakie będzie realizował dyrektor w zakresie bieżącego 
funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury:
1. kierowanie pracą Zamku Cieszyn i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2. realizacja celów i zadań statutowych oraz wypełnianie zapisów Programu realizacji zadań w zakresie bieżącego      funkcjonowania i rozwoju Zamku Cieszyn,
3. wykonywanie zadań wynikających z ustawy Kodeks Pracy w stosunku do pracowników Zamku Cieszyn,
4. gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Zamku Cieszyn
5. gospodarowanie mieniem Zamku Cieszyn,
6. podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju lub zmian w Zamku Cieszyn,
7. współpraca z organizatorami - samorządami Miasta Cieszyna oraz Województwa Śląskiego oraz instytucjami kultury, placówkami oświaty, organizacjami, stowarzyszeniami, innymi instytucjami,
8. podejmowanie innych działań w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta w zakresie realizacji zadań statutowych Zamku Cieszyn.

IV Wymagania i kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska dyrektora instytucji kultury: 
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku.
5. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego.
6. Co najmniej pięcioletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej w jednym z następujących obszarów: administracja publiczna, kultura, edukacja, nauka, ekonomia, zarządzanie, projektowanie przemysłowe, design, wzornictwo, reklama, działalność agencji reklamowych.
7. Udokumentowana dobra znajomość jednego języka obcego w mowie i piśmie (preferowany język angielski);

V Wymagania dodatkowe, umiejętności i kompetencje stanowiące podstawę oceny kandydata w konkursie: 
1. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad finansowych obowiązujących w tych instytucjach,
2. znajomość źródeł pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów UE,
3. znajomość dodatkowych języków obcych,
4. potwierdzone doświadczenie zawodowe (preferowane zasiadanie na stanowisku kierowniczym bądź prowadzenie działalności gospodarczej),
5. predyspozycje menadżerskie, udokumentowane umiejętności w zakresie kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi, udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji projektów międzynarodowych;
6. umiejętności interpersonalne: kreatywność, komunikatywność, motywacja do pracy, samodzielność, dyspozycyjność,
7. wizja funkcjonowania Zamku Cieszyn zaprezentowana komisji konkursowej w formie prezentacji multimedialnej.

VI Wykaz wymaganych dokumentów:
1. Własnoręcznie podpisany wniosek o przystąpienie do konkursu, zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu kandydata oraz zwięzłe umotywowanie zgłoszenia swojej kandydatury.
2. CV zawierające: informacje o wykształceniu, ukończonych kursach, szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach, przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, ewentualnie działalności twórczej, społecznej lub publicystycznej ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć.
3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce "Praca" - własnoręcznie podpisany,
4. Oświadczenia:
a) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty).
6. Dokumenty poświadczające przebieg zatrudnienia (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).
7. Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Zamku Cieszyn w perspektywie co najmniej 5 lat, który stanowić będzie załącznik do umowy w sprawie określenia warunków organizacyjno-finansowych działalności Zamku Cieszyn, podpisywanej przez organizatora z wyłonionym kandydatem.
8. Inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata do pełnienia funkcji (opinie, referencje itp.).
9. zaakceptowaną Klauzulę informacyjną oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w załączonych dokumentach (jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1)*.

VII Informacja o sposobie udostępnienia dokumentów i informacji dotyczących warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji kultury:
Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi funkcjonowania Zamku Cieszyn, w tym z jej planami finansowymi i rzeczowymi na okresy po rozstrzygnięciu konkursu, oraz uzyskać inne ogólne informacje - osobiście w sekretariacie Zamku Cieszyn w dniach funkcjonowania jego administracji w godz. od 08.00 do 15.00 ( po uprzednim umówieniu się, tel. +48 33 851 08 21) lub poprzez pobranie dokumentów udostępnionych na stronie Urzędu Miejskiego w Cieszynie www.bip.um.cieszyn.pl w zakładce PRACA bądź poprzez pobranie dokumentów udostępnionych na stronie Zamku Cieszyn www.zamekcieszyn.pl w zakładce BIP.

VIII Informacja o terminie i miejscu składania wniosków o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami:
1. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem kandydata z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zamku Cieszyn – Nie otwierać” w terminie do dnia 30.04.2021 do godz.14:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn (decyduje faktyczna data wpływu do Urzędu).
2. Uwagi do sposobu złożenia dokumentów:
a) dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
b) kopie dokumentów kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: „Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem” oraz datą i własnoręcznym podpisem bądź powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem notarialnie,
c) pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata,
d) kandydat może zostać zobowiązany przez komisję konkursową do przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii,
e) w przypadku wyboru na stanowisko, złożony przez kandydata program uwzględniający warunki organizacyjno-finansowe instytucji zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia powołania dyrektora instytucji kultury na stronie internetowej organizatora w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)),
f) zwrot dokumentów złożonych do konkursu nastąpi po jego zakończeniu i ogłoszeniu wyniku (nie dotyczy kandydata, który zostanie powołany na stanowisko dyrektora),
g) korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata we wniosku.

IX Informacje dodatkowe:
1. Przewidywany okres, na który zostanie powołany dyrektor instytucji – 5 lat.
2. Posiedzenie komisji dla kandydatów, którzy przeszli ocenę formalną planuje się na 14.05.2021 r. a rozpatrzenie złożonych ofert i rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się do dnia 21.05.2021 r.
3. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Konkurs pozostanie nierozstrzygnięty w razie stwierdzenia przez komisję, że żadna z ofert nie spełnia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie lub żaden z uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie nie spełnia kryteriów oceny ustalonych przez Komisję.
5. Burmistrz Cieszyna może na każdym etapie unieważnić postępowanie konkursowe bez podania przyczyny.
6. Decyzje w sprawie konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
7. Zamek Cieszyn jest samorządową instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja kultury dwóch organizatorów, tj. Miasta Cieszyn i Województwa Śląskiego.


* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego RODO.