Akademia Tradycyjnego Rzemiosła. Rozwój oferty turystycznej Euroregionu Śląsk Cieszyński


To kontynuacja wcześniejszego projektu, którego celem była ochrona i popularyzowanie rzemiosła oraz wzmocnienie współpracy między partnerami, a rzemieślnikami po obu stronach granicy polsko-czeskiej. W tej odsłonie poszerzono o nowe miejsca Szlak Tradycji. Włączono do niego także rzemieślników ze Słowacji. Zorganizowano również warsztaty rzemiosła, a także dwie edycje Cieszyńskiego Jarmarku Rzemiosła. Ponadto rozbudowano na stronie internetowej bazę danych z informacjami o rzemieślnikach. 

okres realizacji: wrzesień 2010 - marzec 2012
źródła finansowania: POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Oś Priorytetowa 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych 3.3 Fundusz Mikroprojektów
budżet: 32997 euro
partnerzy projektu: Zamek Cieszyn (lider), Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republiki Czeskiej - koło miejscowe w Jabłonkowie