Zarządzenie dyrektora w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Zamku Cieszyn

Zarządzenie Nr  D.0211.14.2020
Dyrektora  Zamku  Cieszyn
z dnia 6 listopada 2020 roku

w sprawie: ograniczenia  wykonywania zadań  Zamku  Cieszyn

Na podstawie art. 17 oraz art. 26d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 194) w związku oraz § 6 ust. 2 Statutu Zamku Cieszyn stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXVII/282/12 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 20 grudnia 2012 roku.

W związku z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) oraz ogłoszeniem przez Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego czasowego zamknięcia instytucji kultury dla publiczności od dnia 7 listopada do dnia 29 listopada 2020 roku                       

zarządzam co następuje: 

1§ 


1. Z dniem 7 listopada 2020 roku zamykamy dla odwiedzających sale wystawowe w budynkach A i B, Punkt Informacji Turystycznej oraz Rotundę Św. Mikołaja.
2. W dniach 7 - 8 listopada 2020 roku Wieża Piastowska będzie otwarta w godz. 10.00 – 16.00, następnie tak jak inne obiekty zostaje zamknięta dla turystów. 

§ 2

W okresie od 7 listopada 2020 roku do 29 listopada wykonywanie zadań Zamku Cieszyn zostaje ograniczone w następujący sposób:
1. Wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów. Wszelkie wnioski, podania i inne dokumenty należy składać poprzez środki komunikacji elektronicznej lub umieszczenie    w skrzynce znajdującej się w pomieszczeniu przed sekretariatem (Zamek Cieszyn, budynek C, administracja, I piętro). Ponadto informacje dla interesantów można uzyskać telefonicznie.
2.  Administracja Zamku Cieszyn jest czynna w godzinach 7.30 – 14.30.
3. Na czas walki z pandemią utrzymany jest 7 godzinny czas pracy stacjonarnej oraz rekomenduje się prace zdalną. Szczegóły i zasady pracy zdalnej są uzgadniane przez pracodawcę indywidualnie z każdym pracownikiem drogą ustną, telefoniczną bądź e-mailową.
4. Praca stacjonarna odbywa się w biurach jednoosobowych. Każdy pracownik zobowiązany jest do zachowania reżimu sanitarnego, w tym zasłaniania nosa i ust, zachowania dystansu społecznego oraz używania środków dezynfekujących.
5. Wstęp do budynku Zamkowa 3A (tzw. Oranżerii) zostaje zamknięty. Nie ma możliwości skorzystania z pasażu budynku przez osoby postronne. Nie dotyczy to pracowników Zamku Cieszyn oraz najemców.
6. Kasa Zamku Cieszyn zostaje zamknięta.
7. Winda zewnętrzna zostaje zamknięta do odwołania. 

§ 3

 Administrator obiektu zastrzega sobie prawo do zmian funkcjonowania obiektów lub ich zamknięcia. Informacje o zmianach zostaną przekazane przez stronę internetową, Facebook, informacje wywieszone na drzwiach wejściowych do poszczególnych budynków.  

§ 4

 Zarządzenie podlega publikacji poprzez ogłoszenie na stronie www.zamekcieszyn.pl, a także przez wywieszenie w siedzibie Zamku Cieszyn. 

§ 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2020 roku.