Zarządzenie dot. procedur bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19


Zarządzenie Nr  D.0211.5.2020

Dyrektora  Zamku  Cieszyn
z dnia 6 maja 2020 rokuw sprawie
: wprowadzenia Procedur bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19 w Zamku Cieszyny po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności instytucji kultury w ramach etapu II znoszenia ograniczeń związanych z epidemią.

Na podstawie art. 17 oraz art. 26d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 194) w związku oraz § 6 ust. 2 Statutu Zamku Cieszyn stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXVII/282/12 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 20 grudnia 2012 roku.

w związku z § 7 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

zarządzam co następuje:


§ 1

Z dniem 9 maja 2020 r. Zamek Cieszyn wznawia usługi turystyczne polegające na obsłudze turystów w punkcie Informacji Turystycznej oraz umożliwieniu zwiedzania Wieży Piastowskiej i Rotundy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  2 maja 2020 r. 

§ 2 

Obsługa turystów prowadzona będzie w następujący sposób:
1. Punkt Informacji Turystycznej czynny jest codziennie w godz. 10.00-17.00  z wyjątkiem sobót i niedziel.  
2. Wieża Piastowska i Rotunda są udostępnione w sobotę i niedzielę w godzinach: 10.00-17.00.
3. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo do zmian funkcjonowania obiektów lub ich zamknięcia. Informacje o zmianach zostaną przekazane przez stronę internetową, Facebook, informacje wywieszone na drzwiach wejściowych do poszczególnych budynków.

§ 3

Przyjmowanie stron oraz udostępnienie przestrzeni wystawienniczej i konferencyjnej pozostają wstrzymane do odwołania. Toalety pozostają nieczynne dla gości i turystów do odwołania.


§ 4

Nadal obowiązują ograniczenia wprowadzone Zarządzeniem nr D.0211.2.2020 Dyrektora Zamku Cieszyn z dnia 16 marca 2020 roku w/s ograniczenia wykonywania zadań Zamku Cieszyn.
 

  § 5

Zamek Cieszyn wznawia swoją działalność z zachowaniem Procedur bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19, stanowiących załącznik do niniejszego Zarządzenia.


§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom Działu Administracyjno-Gospodarczego i Działu Turystyki Zamku Cieszyn.
 

§ 7

Zarządzenie podlega publikacji poprzez ogłoszenie na stronie www.zamekcieszyn.pl, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Zamku Cieszyn.
 

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.