Poszukujemy do pracy w księgowości
Dyrektor Zamku Cieszyn ogłasza nabór na wolne stanowisko:
Samodzielna księgowa / Samodzielny księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym ( 1/1 etat)

1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie minimum średnie ekonomiczne, preferowana rachunkowość,
 • udokumentowane 3 lata pracy na stanowisku księgowego,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe, 
 • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość ustawy VAT,
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, samodzielność,  
 • mile widziana znajomość programu finansowo-księgowego REKORD.

3. Do zakresu wykonywanych zadań będzie należeć między innymi:
 • sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym i przepisów VAT,
 • wprowadzanie faktur i wyciągów do systemu finansowo-księgowego,
 • przygotowywanie poleceń przelewu,
 • księgowanie raportów kasowych,
 • dekretowanie faktur kosztów stałych,
 • kontrola zaksięgowanych dokumentów i prawidłowości sald,
 • kontrola rejestrów VAT należnego i naliczonego,
 • rozliczanie delegacji,
 • wystawianie faktur sprzedaży,
 • prowadzenie kasy środków pieniężnych w walucie polskiej,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • wykonywanie czynności kasjera zgodnie z instrukcją kasową i innymi obowiązującymi przepisami,
 • przestrzeganie zasad wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych, w związku z wykonywanymi czynnościami,
 • przestrzeganie obowiązków wynikających z kodeksu pracy (w szczególności określonych w art. 100 i 211) oraz przepisów, regulaminów i procedur obowiązujących w Zamku Cieszyn w Cieszynie,
 • wykonywanie innych zadań lub czynności, nie objętych zakresem obowiązków, powierzonych przez Głównego Księgowego.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 • miejsce pracy – pomieszczenie biurowe w budynku administracji - I piętro budynku,
 • wykonywanie czynności biurowych przy użyciu komputera (pow. 4 godz. na dobę), drukarki, kserokopiarki i innego sprzętu,
 • praca w podstawowym systemie czasu pracy.

5. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV) z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie zaświadczeń posiadanych kwalifikacji i umiejętności,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).


Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Zamku Cieszyn (ul. Zamkowa 3 abc, 43-400 Cieszyn) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: samodzielny księgowy lub mailem na adres: info@zamekcieszyn.pl w terminie do 1.03.2021 r. Dokumenty, które wpłyną do Zamku Cieszyn po terminie, nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy przejdą do następnego etapu, zostaną powiadomieni telefonicznie.