Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Zamek Cieszyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zamku Cieszyn.
Data publikacji strony internetowej: 2012-01-23 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-01-23 .
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych,
 • obrazy nie posiadają opisów alternatywnym,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • część stron nie posiada odpowiednich kontrastów,
 • ramka zaznaczania(focus) nie wszędzie jest widoczna,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz posiłkując się narzędziami online.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Gołębiowska, egolebiowska@zamekcieszyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 33 8510 821. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Oranżerii - dwa wejścia, oba bez progów, możliwość wjazdu wózkiem, winda wewnętrzna, cały budynek jest dostępny, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze
 2. Budynek Zamku - parter - dostep bez ograniczeń, pierwsze piętro - możliwośc skorzystania z windy (pomoc w Informacji Turystycznej)
 3. Budynek administracyjny - parter, sklep oraz informacja turystyczna są dostępne dla osób na wózkach, na drugie piętro do sekretariatu oraz księgowości prowadzą schody stąd brak dostępu dla osób na wózkach
 4. Pod wszystkie budynki jest mozliwość dojazdu samochodem uprawnionym, z właściwymi uprawnieniami
 5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.