Tool

-exceed the limits


O projekcie

Projekt "Tool - exceed the limits" jest wynikiem doświadczeń, z jakimi zmierzył się Zamek Cieszyn organizując wystawę "Glass and cup" pokazaną na Istanbul Design Week w 2013 roku. Bazując na nich postanowiliśmy przeanalizować procedury oraz doświadczenia różnych innych polskich instytucji, które wywoziły do Turcji artefakty towarzyszące polskim wydarzeniom kulturalnym. Często niezrozumiałe procedury celne oraz różnice wynikające z prawa Unii Europejskiej (do której należy Polska) i Turcji utrudniają wzajemne kontakty w kulturze. W zależności od tego czy dane obiekty wracają do Polski (np. elementy scenografii, instrumenty muzyczne), czy też nie (np. materiały promocyjne) inaczej wygląda sposób organizacji wywozu, inne są dokumenty i instytucje, do których trzeba się zgłosić.

Do analizy oraz tworzenia propozycji rozwiązania używaliśmy elementów metody design thinking. Umożliwiła nam ona stworzenie przewodnika on-line, mającego stanowić ułatwienie dla galerii, muzeów, teatrów, a także osób prywatnych zainteresowanych pokazaniem w Turcji swojego dorobku.


Jak wywieźć do Turcji

tymczasowo
zabytki, dzieła sztuki, elementy scenografii, instrumenty itd.


TRUDNE

Wybór tej drogi łączy się z mniejszymi kosztami, jednak przejmujemy na siebie całość organizacji wywozu obiektów, co wymaga specjalistycznej wiedzy, jest czasochłonne i nie gwaratuje uniknięcia nieprzewidzianych kosztów.

Krok pierwszy

Określ czy wywozisz:

OBIEKTY ZABYTKOWE

OBIEKTY NIEZABYTKOWE


ŁATWE

wybór tej drogi łączy się z większymi kosztami, jednak spedytor przejmuje na siebie część organizacji wywozu obiektów, daje wytyczne dotyczące niezbędnych kroków i koniecznych dokumentów

Krok pierwszy

Określ czy wywozisz:

OBIEKTY ZABYTKOWE

OBIEKTY NIEZABYTKOWE
Sprawdź czy potrzebujesz pozwolenia na wywóz zabytku?

Sprawdź czy musisz mieć pozwolenie na wywóz swojego zabytku, najlepiej na stronie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków:
Pozwolenie musisz mieć jeśli przedmiot jest wpisany:
• do rejestru zabytków, należy do zbiorów publicznych,
• do inwentarza muzeum.
NIMOZ

Sprawdzaj według tabeli wywozu zabytków z podziałem na: kategorię, wartość i czas powstania zabytku.
Tabela

PODPOWIEDŹ:
Jeżeli wartość zabytku nie przekracza 1000 € i wywozimy zabytek na użytek prywatny (np. biżuteria po babci), nie ma konieczności wypełniania zgłoszenia celnego czyli karnetu ATA. Przy wartości powyżej 1000 € trzeba wypełnić elektroniczny dokument SAT.


Wypełnij wniosek

Istnieją dwa rodzaje wniosków o pozwolenie na wywóz zabytku:
• pozwolenie na wywóz czasowy - koszt: 44 PLN
• pozwolenie na wywóz stały - koszt: 100 PLN
Więcej tu!

Pozwolenie na wywóz (bez możliwości odwołania od negatywnej decyzji)wydają:
• Wojewódzki Konserwator Zabytków (właściwy dla siedziby instytucji będącej właścicielem zabytku),
• Minister Kultury
• Dyrektor Biblioteki Narodowej (w przypadku dzieł bibliotecznych),
• Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków (przy wartości zabytków powyżej 2 mln PLN)


Złóż wniosek w odpowiedniej instytucji

UWAGA: Przygotuj 2 zdjęcia każdego zabytku i umieść na właściwym pakunku. PODPOWIEDŹ: jeżeli wypożyczamy zabytek z innego województwa niż nasze, w umowie wypożyczenia musi się znaleźć zapis upoważniajacy instytucję wywożącą do reprezentowania właściciela zabytku w kwestii wywozu za granicę. Jest to podstawa do wydania zgody przez konserwatora właściwego dla siedziby wypożyczajacego. Dzięki temu możemy uniknąć podróży do siedziby konserwatora właściwego dla miejsca przechowywania zabytku.
PODPOWIEDŹ: Warto wykupić kompleksowe ubezpiecznie: tzw. “nail to nail”

Krok drugi

Przygotuj potwierdzenie

UWAGA:
Na granicy musisz mieć przy sobie dokumenty potwierdzające fakt, że przewożony obiekt nie jest zabytkiem.
Są to:
• Faktura lub inny dokument poświadczający wartość obiektu,
• Dokument poświadczający czas powstania obiektu,
lub
• Formularz wyceny zabytków dostępny u konserwatora zabytków.


PODPOWIEDŹ
Zabytek może zostać wyceniony przez wojewódzkiego konserwatora właściwego dla miejsca pochodzenia zabytku lub konserwatora lokalnego.

Krok drugi

ŁATWE

Wypełnij zgłoszenie celne na karnecie ATA

KARNET ATA to międzynarodowy dokument celny, który umożliwia i usprawnia odprawę celną towarów wywożonych tymczasowo z kraju w celach akwizycyjnych czy wystawienniczych, niezbędny do wywozu towarów poza obszar Unii Europejskiej.

Istnieją jeszcze inne dokumenty, ale ich wypełnienie jest trudniejsze i kosztowniejsze. Zalecane tylko, jeśli nie uzyskamy karnetu ATA.

W karnecie trzeba podać dokładną listę obiektów, które wywozimy, wybrany środek transportu obiektów oraz trasę ich przejazdu.
Karnet wydawany jest przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie, można go odebrać osobiście, zamówić telefonicznie lub pisemnie i otrzymać pocztą.


Szczegółowe informacje na temat ATA (m.in. jak wypełnić, złożyć, jak załatwić upoważnienie dla kierowcy przewożącego obiekty) są dostępne na stronie Krajowej Izby Gospodarczej (tel. 22 630 97 12).
Więcej tu!

Na stronie karnetu ATA widnieje czytelna instrukcja jak go wypełnić.


By uzyskać ATA

By uzyskać karnet ATA potrzebujesz:
• wniosek o wydanie karnetu,
• wypełnione formularze karnetu ATA,
• dokumenty rejestrowe firmy (dokument o nadaniu numeru NIP, dokument o nadaniu numeru regon, KRS, wpis do rejestru o działalności gospodarczej lub inny wpis),
• uwierzytelnione wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu,
• dokonać opłaty rejestracyjnej.
Formularz wypełnia przedstawiciel firmy lub osoba fizyczna samodzielnie.

PODPOWIEDŹ:
Jeśli samodzielnie przewozimy przesyłki powinniśmy mieć przy sobie upoważnienia do ich przewozu.

UWAGA:
Firmę spedycyjną trzeba upoważnić do reprezentowania nas podczas podróży karnetem ATA. Dokonuje się tego poprzez druk upoważnienia pisanego samodzielnie lub na wzorze ze strony KIG.
Szczegółowe instrukcje znajdziesz na stronie Krajowej Izby Gospodarczej.
Więcej tu!


Koszty karnetu ATA

560 PLN - koszt podstawowego dokumentu (przy pierwszym wyjeździe poza UE).
140 PLN - koszt kolejnych kompletów karnetów do zarejestrowanego już karnetu przy kolejnym wyjeździe z UE, także jeśli obrana trasa transportu zakłada kilkukrotne przekroczenie granicy UE.
140 PLN - koszt wydania duplikatu.


UWAGA:
Dla każdego podróżującego samochodu wywożącego obiekty konieczny jest odrębny karnet ATA. Jeżeli wywozimy przesyłki w kilku środkach transportu to potrzebne są odrębne karnety ATA.

Krok trzeci


Czynności związane z ATA
w zależności od środka transportu

Należy dążyć do otwarcia ATA w oddziale celnym wewnętrznym właściwym dla siedziby wywożącego, a nie granicznym. Unikamy dzięki temu możliwych komplikacji na granicy.

UWAGA:
Urząd graniczny może odmówić otwarcia i odesłać nas do urzędu wewnętrznego.

TRUDNE

Samochód

1) Urząd celny na granicy jest tzw. urzędem granicznym. Wyjeżdżając z Polski musisz dokonać tzw. “otwarcia” karnetu ATA w urzędzie celnym wewnętrznym.
2) Musisz potwierdzić wywóz towarów na grzbiecie otwartego karnetu ATA (pieczęć urzędu celnego).
3) Na granicy w Turcji musisz otworzyć procedurę odprawy czasowej z karnetem ATA.
Możemy być “przekazani” przez graniczny urząd do urzędu wewnętrznego (otwarcie może nie być możliwe na granicy) - wtedy musisz otworzyć procedury w urzędzie wewnętrznym.

UWAGA:
Ta sama procedura obowiązuje przy powrocie z obiektami do Polski.

TRUDNE

Samolot

1) Urząd celny na lotnisku jest tzw. urzędem granicznym. Wylatując z Polski musisz dokonać tzw. “otwarcia” karnetu ATA w urzędzie celnym wewnętrznym.
2) Musisz potwierdzić wywóz towarów na grzbiecie otwartego karnetu ATA (pieczęć urzędu celnego).
3) Na lotnisku w Turcji musisz otworzyć procedurę odprawy czasowej z karnetem ATA.
Możemy być “przekazani” przez graniczny na lotnisku urząd do urzędu wewnętrznego (otwarcie może nie być możliwe na lotnisku) - wtedy musisz otworzyć procedury w urzędzie wewnętrznym.

UWAGA:
Ta sama procedura obowiązuje przy powrocie z obiektami do Polski.

ŁATWE

Spedytor

odpowiedzialny za transport Spedytor dokonuje “otwarcia” i “zamknięcia” karnetu ATA.

Krok czwarty


Zwróć formularz
do Krajowej Izby Gospodarczej
w ciągu 12 miesięcy
Jak wywieźć do Turcji

na stałe
materiały promocyjne


TRUDNE

Wybór tej drogi łączy się z mniejszymi kosztami, jednak przejmujemy na siebie całość organizacji wywozu obiektów, co wymaga specjalistycznej wiedzy, jest czasochłonne i nie gwaratuje uniknięcia nieprzewidzianych kosztów.

Krok pierwszy


ŁATWE

wybór tej drogi łączy się z większymi kosztami, jednak spedytor przejmuje na siebie część organizacji wywozu obiektów, daje wytyczne dotyczące niezbędnych kroków i koniecznych dokumentów

Krok pierwszy

Zarejestruj się w systemie EORI

System EORI* jest rozwinięciem numeru NIP, umożliwiającym podejmowanie działań handlowych poza obszarem UE.

Rejestracji mogą dokonać przedsiębiorstwa i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą związaną z cłem, jednorazowo, przed pierwszą czynnością import-eksport, nie później niż przy pierwszym zgłoszeniu celnym. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej nie występują o EORI.

*Economic Operators’ Registration and Identification czyli System Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych


Pobierz wniosek rejestracyjny

Wnioski (DRUK PG-K) dostępne są w urzędach i oddziałach celnych na terenie Polski lub na stronie Ministerstwa Finansów.
Więcej tu!
Rejestracji w oddziałach celnych można dokonać osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Aby dokonać rejestracji konieczne będą następujące dokumenty:
NIP REGON, PESEL, KRS, dowód osobisty, paszport.
Jeśli jest się przedstawicielem instytucji wnioskującej konieczne jest upoważnienie oraz opłata skarbowa za udzielenie upoważnienia.

Czas uzyskania numeru: 2-3 dni robocze.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów.
więcej tu!

Krok drugi

Dokonaj zgłoszenia eksportu

EKSPORT TOWARÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ JEST WOLNY OD CEŁ. NATOMIAST OPŁAT MUSIMY DOKONAĆ PRZY WWOZIE TOWARÓW DO TURCJI.
ZGŁOSZENIE CELNE ODBYWA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, PRZEZ SYSTEM ECS. WYMAGA ONO WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI W REJESTRZE EORI, ORAZ UZYSKANIA KLUCZA I LOGINU POPRZEZ REJESTRACJĘ W PODSYSTEMIE DANYCH REFERENCYJNYCH PDR.

UWAGA: SAMODZIELNIE ZGŁOSZENIE I OPŁACENIE CŁA JEST BARDZO SKOMPLIKOWANE. DO DOKONANIA GO KONIECZNA JEST SPECJALISTYCZNA WIEDZA. ZGŁOSZENIA NIE SĄ PŁATNE, NATOMIAST WYMAGAJĄ ZAKUPIENIA PROFESJONALNEGO OPROGRAMOWANIA DO DZIAŁAŃ W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH.

ODRADZAMY TO ROZWIĄZANIE!


Pośrednictwo Agencji Celnej

ABY UPOWAŻNIĆ AGENCJĘ CELNĄ DO DOKONANIA ZGŁOSZENIA MUSISZ ZAREJESTROWAĆ SIĘ W SYSTEMIE PDR I UZYSKAĆ DOKUMENT INF3. AGENCJA PRZYGOTOWUJE ZGŁOSZENIE CELNE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (FORMULARZ SAD) I PRZESYŁA ZGŁOSZENIE DO SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH URZĘDÓW CELNYCH. PODANTO POMAGA WE WSZYSTKICH FORMALNOŚCIACH.
KONIECZNE DOKUMENTY:
• FAKTURY PRO FORMA DOKUMENTUJĄCE WARTOŚĆ PRZEWOŻONYCH MATERIAŁÓW,
• LISTA OBIEKTÓW, KTÓRE WYJEŻDŻAJĄ Z POLSKI.

PODPOWIEDŹ:
AGENCJA MOŻE WYCENIĆ WARTOŚĆ CŁA I PODATKÓW TURECKICH. DZIĘKI TEMU MAMY ŚWIADOMOŚĆ KOSZTÓW.
UWAGA:
W PRZYPADKU PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH KONIECZNE SĄ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ICH POCHODZENIE. W PRZYPADKU DUŻEJ ILOŚCI, TRZEBA SPRAWDZIĆ, CZY NIE PODLEGA ONA KONTROLI (NP. PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA, WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTOWA SANITARNEGO ITD.)


Agencja Celna dokonuje zgłoszenia celnego

PODPOWIEDŹ:
POLECANA JEST POLSKA AGENCJA, KTÓRA WSPÓŁPRACUJE Z TURECKĄ, LUB AGENCJA CELNA SPEDYTORSKA.

PODPOWIEDŹ:
ABY UZYSKAĆ STAWKĘ ZEROWĄ CŁA, STOSOWANĄ W RAMACH UNII CELNEJ POMIĘDZY UE A TURCJĄ, NALEŻY UZYSKAĆ W URZĘDZIE CELNYM DOKUMENT ATR (ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE STATUS UNIJNY). MOŻEMY WTEDY NIE PŁACIĆ CŁA, TYLKO SAM PODATEK.
MOŻEMY TEŻ SPRAWDZIĆ W AGENCJI TURECKIEJ, CZY STAWKA CŁA NIE JEST ZEROWA.

PODPOWIEDŹ:
ABY UZYSKAĆ STAWKĘ ZEROWĄ VAT NA TOWARY, MUSIMY MIEĆ DLA URZĘDU CELNEGO POTWIERDZENIE WYWOZU Z UE: KOMUNIKAT ELEKTRONICZNY IE599. URZĄD CELNY SKIERUJE KOMUNIKAT DO AGENCJI CELNEJ I TAM GO ODBIERAMY. Z TYM KOMUNIKATEM ORAZ FAKTURĄ KIERUJEMY SIĘ DO URZĘDU SKARBOWEGO.

W PRZYPADKU TOWARÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH Z UE MOŻNA SIĘ STARAĆ O DOKUMENT EUR-1 (ŚWIADECTWO POCHODZENIA). TO JEDNAK BARDZIEJ SKOMPLIKOWANA PROCEDURA, WYMAGAJĄCA DODATKOWYCH DOKUMENTÓW OD PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI.

Krok trzeci


Czynności
związane z eksportem towarów
w zależności od środków transportu

W wypadku zgłoszeń celnych obowiązuje zasada właściwości miejscowej - zgłoszenia dokonujemy w miejscu właściwym dla siedziby instytucji lub miejscu załadunku (wyjątkowo w innym miejscu za zgodą urzędu celnego).

TRUDNE

Samolot

1. DOKONAJ ZGŁOSZENIA CELNEGO W WEWNĘTRZNYM ODDZIALE CELNYM*
2. DOKONAJ POTWIERDZENIA WYWOZU W URZĘDZIE CELNYM NA LOTNISKU
3. W URZĘDZIE CELNYM NA LOTNISKU W TURCJI DOKONAJ ODPRAWY IMPORTOWEJ, ZGODNIE Z PRZEPISAMI TURECKIMI
*ODDZIAŁ CELNY: JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA URZĘDU CELNEGO DOKONUJĄCA ODPRAW CELNYCH

TRUDNE

Samochód

1. DOKONAJ ZGŁOSZENIA CELNEGO W WEWNĘTRZNYM ODDZIALE CELNYM.
UWAGA:
DO URZĘDU TRZEBA POJECHAĆ TYM SAMOCHODEM, KTÓRYM OPUSZCZAMY UE.
2. DOKONAJ POTWIERDZENIA WYWOZU W URZĘDZIE CELNYM NA GRANICY
3. W URZĘDZIE CELNYM NA GRANICY W TURCJI DOKONAJ ODPRAWY IMPORTOWEJ ZGODNIE Z PRZEPISAMI TURECKIMI (URZĄD USTALA STAWKĘ CELNĄ NA PODSTAWIE TARYF CELNYCH).

ŁATWE

Spedytor

SPEDYTOR ODPOWIEDZIALNY ZA TRANSPORT OTWIERA I ZAMYKA WSZYSTKIE PROCEDURY NA GRANICY.
UWAGA:
SPEDYTOR NIE ZAŁATWI ZA NAS PROCEDURY EKSPORTU TOWARÓW. MUSIMY TO ZROBIĆ SAMODZIELNIE.
UWAGA:
SPEDYTOR MUSI MIEĆ PIENIĄDZE NA OPŁACENIE CŁA.

TRUDNE

Kurier

ZGŁOSZENIA CELNEGO DOKONUJEMY W PODOBNY SPOSÓB - PRZEWOŻONE TOWARY MUSZĄ SIĘ POJAWIĆ W ODDZIALE CELNYM. WYSYŁAMY TOWARY WRAZ Z POTWIERDZENIEM DOKONANIA ZGŁOSZENIA. FIRMA KURIERSKA MOŻE POMÓC DOKONAĆ ZGŁOSZENIE. NP. UPS, FEDEX, POCZTA POLSKA.
PODPOWIEDŹ:
ADRESUJ ZAWSZE NA KONKRETNĄ OSOBĘ.
UWAGA:
PRZESYŁKA MOŻE PRZEPAŚĆ W PRZYPADKU NIE ODEBRANIA JEJ PRZEZ ODBIORCĘ. KURIERZY NIE ZAWSZE MAJĄ WIEDZĘ NA TEMAT PRZEPISÓW CELNYCH, NIE UDZIELAJĄ INFORMACJI.

Krok trzeci

Zapłać cło

CŁO PŁACIMY NA MIEJSCU, W TURCJI, W AGENCJI CELNEJ.
STAWKĘ CELNĄ USTALA URZĄD CELNY NA PODSTAWIE TARYF CELNYCH. JEŚLI CHCEMY ZNAĆ JEJ WARTOŚCI Z GÓRY, TRZEBA ZGŁOSIĆ SIĘ DO TURECKIEJ AGENCJI CELNEJ.Przydatne informacje

W SYTUACJACH AWARYJNYCH, BEZ DOSTĘPU DO INTERNETU (NP. NA GRANICY LUB NA LOTNISKU W ISTAMBULE) BARDZO PRZYDATNE MOGĄ OKAZAĆ SIĘ:

• LISTY POLECAJĄCE Z IMIENNĄ LISTĄ I NUMERAMI PASZPORTÓW WSZYSTKICH OSÓB ZWIĄZANYCH Z WYJAZDEM.
• DOKUMENTY OD PARTNERÓW UWIARYGADNIAJĄCE NASZ CEL PODRÓŻY.
• KSERA WSZYSTKICH DOKUMENTÓW.
• LISTA PRZYDATNYCH KONTAKTÓW (NP. NUMER TELEFONU KONSULATU).

więcej...


Ludzie

PRZY WYJEŹDZIE DO TURCJI POTRZEBNE SĄ:
• PASZPORT I WIZA
OD 2012 ROKU WIZĘ MOŻEMY UZYSKAĆ PRZEZ INTERNET

UWAGA:
WAŻNY JEST TYP WIZY!

MOŻLIWA JEST WIZA TURYSTYCZNA LUB PRACOWNICZA. BARDZO WAŻNA JEST FORMA ZAPISU W UMOWIE Z INSTYTUCJĄ PARTNERSKĄ O RODZAJU WIZY I ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URZĘDEM IMIGRACYJNYM.

Wyjazd samochodem

POTRZEBNE DOKUMENTY:
• ZIELONA KARTA,
• UBEZPIECZENIE,
• PIECZĄTKA ZNAKUJĄCA SAMOCHÓW WBITA DO PASZPORTU.

MAKSYMALNY CZAS WYJAZDU TO 6 MIESIĘCY.

UWAGA:
SAMOCHÓD MUSI WYJECHAĆ RAZEM Z WŁAŚCICIELEM.
UWAGA:
JEŻELI SAMOCHÓD JEST POŻYCZONY MUSIMY LICZYĆ SIĘ Z DODATKOWYMI KOSZTAMI.
POTRZEBNY JEST OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA POŚWIADCZONE NOTARIALNIE, PRZETŁUMACZONE PRZYSIĘGLE I POŚWIADCZONE W TURECKIEJ AMBASADZIE.
UWAGA:
RODZAJ WIZY UZALEŻNONY JEST OD WIELKOŚCI SAMOCHODU.
PODPOWIEDŹ:
POMOCNY PRZY ZAŁATWIANIU FORMALNOŚCI JEST PZMOT.

Spedytor

SPEDYTOR PROWADZI KLIENTA ZA RĘKĘ.

WE WŁASNYM ZAKRESIE PRZYGOTOWUJEMY TYLKO KARNET ATA I DOKUMENTY POTRZEBNE DO DOKONANIA ZGŁOSZENIA CELNEGO.
SPEDYTORZY DZIAŁAJĄ Z “ZAPRZYJAŹNIONYMI” AGENCJAMI CELNYMI PO STRONIE TURECKIEJ.

PODPOWIEDŹ:
SPEDYTORZY MAJĄ W OFERCIE TZW. CZĘŚCIÓWKI:
- CO OKOŁO 2 TYGODNIE MOŻNA DOŁĄCZYĆ WŁASNĄ WYSYŁKĘ DO WIĘKSZEGO TRANSPORTU. JEST TO ATRAKCYJNA ALTERNATYWĄ DLA USŁUG KURIERA.

Kurier

FIRMY KURIERSKIE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PRZESYŁKĘ PO PRZEKROCZENIU GRANICY UE (NA PRZYKŁAD JEŻELI PRZESYŁKA UTKNIE NA CLE).
PRZYGOTOWANIE CAŁEJ DOKUMENTACJA PO NASZEJ STRONIE, A PRZEJŚCIE PRZEZ PROCEDURY JEST CZASOCHŁONNE I KOSZTOWNE.
BRAK MOŻLIWOŚCI KONSULTACJI Z FIRMĄ KURIERSKĄ W PRZYPADKU EWENTUALNYCH WĄTPLIWOŚCI.
CZĘSTO UTRUDNIONY KONTAKT.

PODPOWIEDŹ:
ALTERNATYWĄ DLA USŁUG KURIERA SĄ TZW. CZĘŚCIÓWKI OFEROWANE PRZEZ SPEDYTORÓW.

Przydatne linki i źródła informacji

INFORMACJI MOŻEMY SZUKAĆ:
• W CENTRUM INFORMACJI SŁUŻBY CELNEJ
• W AGENCJACH CELNYCH
• U STRAŻY GRANICZNEJ
• W KONSULACIE TURECKIM
• W IZBIE CELNEJ [TRUDNE]

ORAZ NA STRONACH:
• MINISTERSTWA FINANSÓW [TRUDNE]
Więcej tu!

• KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA (INFORMACJE O ATA) [ŁATWE]
Więcej tu!

• POLSKO-TURECKA IZBA GOSPODARCZA
Więcej tu!

• MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
Więcej tu!

• NARODOWY INSTYTUT MUZEALNICTWA I OCHRONY ZABYTKÓW
Więcej tu!

• SŁUŻBA CELNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – SYSTEM ISZTAR – INFORMACJA TARYFOWA [TRUDNE]
Więcej tu!

Tool

-exceed the limits